منبع اطلاعاتی مفید سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید. http://mem1.mihanblog.com 2020-08-11T17:03:15+01:00 text/html 2012-09-12T13:40:33+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی دوست دارم http://mem1.mihanblog.com/post/4254 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><div id="postbody"> <h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که دوسِت دارم&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">تویی نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی اگه یه&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که گریه&nbsp; </span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">کنی،صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات </span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">گریه می کنم اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن،&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">قول می دم سکوت کنم اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">توش&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست اگه یه روزخواستی&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">بری&nbsp;</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">قول نمیدم جلوتو بگیرم اما باهات میدوم اگه بیه روز خواستی&nbsp; </span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><br></span></font></span></h6><h6 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span">بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون من قبل از تو میمیرم</span></font></span></h6><h6 style="text-align: center;" data-ft="{" class="uiStreamMessage"><span data-ft="{" class="messageBody"><font class="Apple-style-span" color="#CC3333"><span style="font-size: medium;" class="Apple-style-span"><img style="width: 393px; height: 267px;" src="http://up.vatandownload.com/images/bb43ndcsysz56jf1cjy.jpg"></span></font></span></h6></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-09-12T13:38:19+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی باورش سخته http://mem1.mihanblog.com/post/4253 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div id="posttitle"><a href="http://afsoon90.blogfa.com/post/141"><b><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></b></a></div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><div id="postbody"> <p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">باورش سخته وقتی عاشق یه صدا بشی</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">باورش سخته وقتی زبونت میگه دوستش نداری اما دلت نقضش میکنه</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">باورش سخته وقتی همه ی دلیل زندگیتو تو وجود یه نفر خلاصه میکنی</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">باورش سخته تحمل همه ی زخم زبوناش به خاطر اینکه دوستش داری</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">باورش سخته....</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">دوستت دارم باورش سخته ولی حقیقت داره!</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span">تقدیم به بهترینم</font></span></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" face="'times new roman'"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px; font-size: large; "><br></span></font></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman'; font-size: large; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 22px; "><img style="width: 379px; height: 251px;" src="http://up.vatandownload.com/images/67w1j7xpp46dmr11ctes.jpg"></span></p> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-09-12T13:35:56+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی دلتنگتم http://mem1.mihanblog.com/post/4252 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"> <div id="posttitle"><a href="http://afsoon90.blogfa.com/post/140"><b><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></b></a></div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div id="postbody"><font style="font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="Tahoma"> <p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><font>اگر می دانستی كه چقدر دلتنگ تو هستم درجه ی دیوانگی ام را به چشم خود می دیدی&nbsp;</font><font><br></font><font><br></font></strong></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span"><font face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><font>اگر می دانستی كه لحظه های حضورت ، تیك تاك ساعت زمان زندگی از كار باز می ایستد</font><font><br></font><font><br></font></strong></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span"><font face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><font>امواج طوفانی نگاهم را كه زیر پلكهای پراز اشكم پنهان است حس می كردی&nbsp;</font><font><br></font><font><br></font></strong></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span"><font face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span"><font face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong>اگر می دانستی كه صدای ضربان نفسهایت در قلب بیقرارم ، حكایت دلواپسی ها را نقش می </strong></font></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span"><font face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><font>بندد</font><font><br></font><font><br></font></strong></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span"><font face="'times new roman', times, serif" size="3"><strong><br></strong></font></font></p></font></div> text/html 2012-09-12T13:34:48+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی شعر عاشقانه http://mem1.mihanblog.com/post/4251 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div style="text-align: center; " align="baseline"><img style="width: 304px; height: 317px;" src="http://s1.picofile.com/file/7291187204/1980556u8z01b20vt.gif"></div><div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large; "><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;">سکوت و صبوریم را به حساب</span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;">ضعف و بی کسی ام نگذار</span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;">دلم به چیز هایی پایبند است&nbsp;</span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;">که تو دیگر یادت نمی اید ...</span></div></font></font></font></font></font> text/html 2012-09-12T13:33:01+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی رفتم http://mem1.mihanblog.com/post/4250 <font style="font-size: 8pt;" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"> </font></font></font><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div id="postbody"> <p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">رفتم مرا ببخش</font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span"><br></font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">و مگو او وفا نداشت</font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span"><br></font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">راهی به جز گریز برایم نمانده است</font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span"><br></font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">رفتم كه داغ دیدار پر حسرت ترا</font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span"><br></font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">با اشكهای دیده ز لب شستشو دهم</font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span"><br></font></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span">غریبه</font></span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><br></span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: -webkit-xxx-large; "><img style="width: 346px; height: 518px;" src="http://webphoto.persiangig.com/image/www.Allpic.ir/Fotos.Blogfa.Com/Pics.2/Fotos-Blogfa-Com-172.jpg"></span></font></p></div></font></font></font> text/html 2012-09-12T13:30:23+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی افسون عشق http://mem1.mihanblog.com/post/4249 <center style="color: rgb(51, 51, 51);"><br> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"> <b> </b><p> <font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><br> </font></p><p><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"> </font></p></font></center><font style="font-size: 10pt; color: rgb(51, 51, 51);" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"> <p> </p><div id="post"> <div id="postbody"><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">این روزها<br><br></font></span></span></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست<br></font></span><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: transparent; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span"><br></font></span></font></span></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-weight: 800; line-height: 15px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: transparent; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">که رخت های دلتنگیم را</font></span></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span"><br><br></font></span></span></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">فرصتی برای<br><br></font></span></span></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">خشک شدن نیست</font></span></span></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="5"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; font-weight: 800; line-height: 15px; "><br></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: -webkit-xxx-large; font-weight: 800; line-height: 15px; "><img style="width: 316px; height: 316px;" src="http://www.kocholo.org/img/images/oii68hkdlf5f0jvjr2sj.jpg"></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 48px; font-weight: 800; line-height: 15px; "><br></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">خدایم را دوست دارم و باوفاتر از او سراغ ندارم ،</font></span></span></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="5"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; line-height: 21px; "><br></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">&nbsp;به رسم همین وفاداریست که کسانی را که دوست دارم به او</font></span></span></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="5"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; line-height: 21px; "><br></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800; line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span">&nbsp;می سپارم !</font></span></span></span></font></p> </div></div></font></font> text/html 2012-09-12T13:29:40+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی حسین پناهی http://mem1.mihanblog.com/post/4248 <font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#c70500"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><div id="postbody"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><strong>سرخ میشوی وقتی می شنوی دوستت دارم....</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><strong>زرد میشوم وقتی می شنوم دوستش داری....</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><strong>چهارشنبه سوری راه انداخته ایم</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><strong>سرخی تو از من زردی من از تو!</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="baseline"><font size="4"><strong>همیشه من می سوزم....و همیشه تو می پری....</strong></font></p><p style="text-align: center; " align="baseline"><img style="width: 305px; height: 305px;" src="http://images.ntr5.com/pic/f2f3fe19ffba.jpg"></p></div></font></font></font></font></font> text/html 2012-09-12T08:11:29+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی عاشقانه 2 http://mem1.mihanblog.com/post/4247 <div style="text-align: right;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">گاهی سکوت</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">یعنی “اما” … یعنی “اگر” …</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></font></font></font></font><br></div><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><div><img style="width: 300px; height: 198px;" src="http://www.farsnaz.com/khordad91/224905.jpg" alt="www.farsnaz.com | عکس های عاشقانه و احساسی تیر 1391"> </div> </font></font></font> text/html 2012-09-12T08:09:27+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی عاشقانه http://mem1.mihanblog.com/post/4246 <font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">خیلی سخته که بخوای با آب خوردن بغضت رو بفرستی پایین ، اما یه دفعه اشک از چشمات جاری بشه&nbsp;...</span><div><img style="padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; width: 301px; height: 307px;" id="il_fi" src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/hiczulz6w6kemff3gwwq.jpg"></div> </font></font></font> text/html 2012-09-12T08:08:10+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی تنهایی های من http://mem1.mihanblog.com/post/4245 <div style="text-align: right;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">تو می دانی چرا هرچه این نگاه می بارد ،این بغض سبک نمی شود ؟!</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">چقدر گفتم این همه بی نشان شدن دلتنگ ترم می کند؟</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">چقدر گفتم اینهمه زمزمه نبودن بی تاب ترم می کند؟</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">من گفتم اما تو باور نکردی</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">دلتنگ تر شدم …</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">بی تاب تر شدم …</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">باور کن</span></font> </font></font></font></div><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><div><img style="padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; width: 291px; height: 232px;" id="il_fi" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/fj8jkg5gweoz2atv08yp.jpg"></div> </font></font></font> text/html 2012-09-12T08:06:39+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی شعر عاشقانه http://mem1.mihanblog.com/post/4244 <div style="text-align: right;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">جایی هست که دیگه کم میاری</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">از اومدن ها , رفتن ها , شکستن ها . .. .</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">جایی که فقط میخوای یکی باشه ، یکی بمونه نره</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">واسه همیشه کنارت باشه</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">من الان اونجام</span></font></font></font></font><br style="border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: arial,helvetica,sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">تو کجایی ؟</span></font> </font></font></font></div><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><div><strong><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 335px; height: 260px;" id="il_fi" alt="" src="http://www.niksalehi.com/hamechiz/khabar/187897696456.jpeg"></strong></div></font></font></font> text/html 2012-09-12T08:06:25+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی شعرعاشقانه http://mem1.mihanblog.com/post/4243 <font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt">شب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم …<br><br>اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .!!! <div><img style="width: 378px; height: 268px;" src="http://www.desibucket.com/db/01/8961/89611.jpg"></div> </font></font></font> text/html 2012-09-12T08:01:03+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی شعرزیبا http://mem1.mihanblog.com/post/4242 <font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو ر</span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.farsnaz.com/goto/http://www.patugh.ir/16946/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html" title="اس تنهایی" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(102, 84, 43); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">ا</a><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">&nbsp;نمیخواهم…</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">برعکس ، برای این که میخواهمت ؛ تنهایم !</span> <div><img style="width: 254px; height: 333px;" src="http://ups.night-skin.com/up-91-02/nogjcvgn2l4o7v3gg5ke.jpg"> </div> </font></font></font> text/html 2012-09-08T09:14:25+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی قهوه ی نمکی http://mem1.mihanblog.com/post/4241 <div style="text-align: right;"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">اون (دختر) رو تو یک مهمونی ملاقات کرد. خیلی برجسته بود، خیلی از پسرها دنبالش بودند در حالیکه او (پسر) کاملا طبیعی بود و هیچکس بهش توجه نمی کرد.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">&nbsp;آخر مهمانی، دختره رو به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد، دختر شگفت زده شد اما از روی ادب، دعوتش رو قبول کرد. توی یک </span></font><br></div><img src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300077_268584149832583_1533519231_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2012-09-08T09:13:18+01:00 mem1.mihanblog.com . کردستانی چقد سخته... http://mem1.mihanblog.com/post/4240 <div style="text-align: right;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">چقدر سخته تو چشم های کسی که تمامه عشقت رو</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;ازت دزدید و به جاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زول بزنیو،به جای اینکه لبریزه کینه و</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;نفرت باشی حس کنی که هنوزم دوسش داری.</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;چقدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;تکیه بدی که بار زیره آواره غرورش همه</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;وجودت له شده.</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;چقدر سخته تو خیالت ساعت ها باهاش حرف</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;بزنی اما وقتی دیدیش هیج چیزی جز سلام نتونی</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;بگی.</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;چقدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;گونه هاتو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;نفهمه که هنوزم دوسش داری.</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;چقدر سخته گل آرزو هاتو تو باغه دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم زیره</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;لب بگی گل من</font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">&nbsp;باغچه نو مبارک.........</font> </div>